EXPO

A day at the Expo 2015视频竞赛,截止日期08月31日

2015年6月17日 // 0 评论

1、Prix Italia、Rai Expo和Expo Milano 2015面向全世界的年轻人推出本次竞赛,主题跟米兰世博会相同:润养大地,泽给苍生。 2、本次竞赛的名称为Un giorno all’Expo 2015 – A day at the Expo [...]
1 2